ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN | BS Reclame BV Lelystad

Deze algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden bestaan uit elkaar opvolgende artikelen.


TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle overeenkomsten van welke aard dan ook, in Nederland, tussen BS Reclame bv en aangesloten bedrijven gevestigd te Lelystad aan de Schoepenweg 59D, hierna te noemen BS en haar cliënten c.q. opdrachtgevers, hierna te noemen wederpartij.
2. Afwijkende voorwaarden zijn voor BS slechts bindend voor zover BS zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

OFFERTES
3. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij in de offertes een geldigheidsduur is vermeld.
4. BS heeft het recht indien, na een gevraagde offerte, ontwerp dan wel een ontwerptekening, geen opdracht voor het verrichten van de werkzaamheden wordt gegeven, dan wel geen overeenkomst tot stand komt, binnen een redelijke termijn, alle kosten welke BS heeft moeten maken om de gevraagde offerte te doen, het ontwerp, dan wel een ontwerptekening te maken, waaronder inbegrepen voor het vervaardigen van modellen, tekeningen, ontwerpen, foto’s en/of afbeeldingen, in rekening te brengen aan degene die om de offerte, het ontwerp dan wel een ontwerptekening heeft verzocht.
5. Alle rechten met betrekking tot door BS vervaardigde modellen en ontwerpen en tevens de auteursrechten berusten bij BS.
6. Tekeningen, ontwerpen, modellen, foto’s en/of afbeelding blijven ten alle tijden eigendom van BS, ongeacht of de opdracht aan BS wordt verstrekt.
7. Het is de wederpartij verboden door BS vervaardigde of verstrekte modellen, tekeningen, ontwerpen, foto’s en/of afbeeldingen zonder uitdrukkelijke toestemming van BS te kopiëren, aan derden ter inzage te geven, ten eigen nutte te gebruiken, dan wel aan derden in gebruik te geven.
8. Voor elke overtreding van het in artikel 7 bepaalde, zal de wederpartij aan BS een boete verschuldigd zijn van € 10.000,00 terwijl voor elke dag dat deze overtreding voortduurt de wederpartij aan BS een boete van € 1000,00 verschuldigd zal zijn.

PRIJZEN
9. Al onze prijzen zijn in Euro’s en gelden bij leveringen voor levering af vestigingsplaats Lelystad of fabriek of magazijn.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
10. De overeenkomst komt eerst tot stand wanneer deze door BS binnen 14 dagen nadat de opdracht is ontvangen is bevestigd, dan wel door BS met uitvoering van de opdracht is begonnen.
BS Reklame bv | Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

WIJZIGINGEN
11. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke order worden, indien deze hogere kosten veroorzaken, op basis van nacalculatie aan de wederpartij in rekening gebracht.
12. Alle wijzigingen moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan BS kenbaar worden gemaakt, worden de wijzigingen mondeling of telefonisch kenbaar gemaakt dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de wederpartij.
13. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, BS is hier niet voor aansprakelijk.

PRIJSWIJZIGINGEN
14. Alle overeenkomsten worden door BS gesloten onder de voorwaarde dat de prijzen en/of rabatten te allen tijde, doch nimmer binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, zonder voorafgaande kennisgeving door BS gewijzigd kunnen worden. Iedere onuitgevoerde opdracht of gedeelte daarvan zal tegen de gewijzigde prijzen en/of rabatten worden uitgevoerd, behoudens het recht van de wederpartij om de bij de in dit artikel genoemde wijzigingen nog niet uitgevoerde opdrachten of gedeelten daarvan binnen acht dagen na datum van kennisgeving van de wijziging aan de wederpartij schriftelijk te annuleren. De eventueel gemaakte kosten moeten dan door de wederpartij worden vergoed.

LEVERTIJDEN
15. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient BS derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden.

OVERMACHT
16. In geval van overmacht wordt de overeenkomst tijdelijk, althans gedurende de overmacht, opgeschort. BS zal zich onder ander kunnen beroepen op overmacht wanneer zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen ten gevolge van staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer- en of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van BS, ook al zouden genoemde omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar geacht kunnen worden.

AFWIJKINGEN
17. Afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgaven e.d. welke BS verstrekt in catalogi, circulaires of anderzijds, zijn slechts indicatief van aard en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen BS aanbiedt. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte e.d. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Ondergeschikte afwijkingen geven geen reden tot afkeuring.
BS Reklame bv | Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

EIGENDOMMEN VAN DE WEDERPARTIJ
18. Omtrent bewaring en gebruikt, bewerking en verwerking van zaken die gebruiker door of vanwege de wederpartij zijn toevertrouwd moet BS de zorg aanwenden die volgens de normen in het algemeen verkeer gelden. Echter BS is niet aansprakelijk voor kleding die bij BS verwerkt wordt indien klant zelf deze kleding aanlevert.
19. Onverminderd het in het vorig lid en elders in deze voorwaarden bepaalde draagt de wederpartij het risico voor deze zaken. Indien hij het risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.
20. Autobelettering in het pand van BS geschiedt volledig voor risico van de wederpartij, behoudens schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van BS.

LEVERING EN TRANSPORT
21. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse van de vestigingsplaats van BS, Lelystad.
22. Indien de levering niet kan plaatsvinden, dan wel niet kan plaatsvinden binnen een door BS te stellen redelijke termijn, door oorzaken gelegen bij de wederpartij, is BS niet verplicht tot levering en kan BS de overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst. De wederpartij is in deze situatie terstond 25 procent van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd het recht van BS om aanvullende dan wel ontbindingsschade te vorderen.
23. Indien de volledige informatie, die naar de mening van BS nodig is om de order uit te voeren niet tijdig ter beschikking is gesteld aan BS, zal na ontvangst van de benodigde informatie, in onderling overleg een nieuwe afleveringsdatum worden vastgesteld.
24. Door de wederpartij wordt er zorg gedragen dat steeds een zogenaamde ‘’bekrachtigde schone’’ elektra aansluiting ter beschikking wordt gesteld, indien de verkoopcontainers van BS op uitnodiging daar aanwezig dienen te zijn.
25. Bij levering af vestigingsplaats Lelystad reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij. Verzend- en administratiekosten zijn voor rekening van de wederpartij.
26. Eventuele transportverzekeringskosten zijn voor rekening van de wederpartij.
27. Indien tussen BS en de wederpartij geen afspraken zijn gemaakt over de wijze van verpakking en transport wordt deze door BS bepaald volgens de zorgvuldigheidsnormen zoals in het algemeen verkeer gelden, zonder dat BS hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
28. Indien de wederpartij bestelde zaken afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van levering is het risico vanaf deze datum geheel voor de wederpartij.
29. Indien echter de redelijke termijn, in de voorafgaande ingebrekestelling door BS is verstreken, zonder dat afname heeft plaats gevonden, wordt de overeenkomst geacht door de wederpartij te zijn geannuleerd. In dat geval is de wederpartij gehouden tot betaling van als gevolg hiervan zijn door BS te lijden schade volgens het bepaalde in artikel 33 van deze voorwaarden.
30. Elke gedeeltelijke levering, waar onder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaats vinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, van deze voorwaarden.
31. Tenzij anders is overeengekomen is de wederpartij verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming respectievelijk het ter beschikking staan, in ontvangst te nemen.
32. Moet als gevolg van het niet afnemen de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door BS worden opgeslagen, dan zal BS de opslagkosten aan de wederpartij in rekening brengen.
BS Reklame bv | Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

ANNULERINGEN
33. Indien de wederpartij de order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan BS alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten(kosten van voorbereiding, opslag, provisie, materialen, halffabrikaten, verrichte diensten en dergelijke). te vergoeden, onverminderd het recht van BS op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

EIGENSDOMSVOORBEHOUD
34. De eigendom van de bestelde en aan de wederpartij geleverde zaken gaat eerst op deze over nadat deze alle vorderingen van BS op de wederpartij uit hoofde van de betreffende levering heeft voldaan.
35. Voor het in artikel 34 genoemde tijdstip is de wederpartij niet gerechtigd de zaken aan derden te verpanden, doch is hij bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening de zaken aan te wenden. Elke vordering, die BS op de wederpartij heeft, is bij overtreding hiervan steeds terstond opeisbaar.
36. De wederpartij is verplicht, zolang de door BS geleverde zaken niet volledig betaald zijn, deze op doelmatige wijze te bewaren en te beschermen tegen beschadiging of verloren gaan, alsmede te zorgen voor behoorlijke en voldoende verzekering. Wederpartij is verplicht ten aanzien van deze zaken de zorg aan te wenden die volgens de zorgvuldigheidsnormen in het algemene verkeer gelden.
37. Indien de wederpartij zijn betalings- en/of andere verplichtingen jegens BS niet nakomt, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling is aangevraagd dan wel beslag op zijn zaken of vordering is gelegd, zijn wij steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd om de door ons geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst, op kosten en voor risico, weg te halen van de plaats waar deze zich bevinden, zonder dat voor het betreden van die plaats een gerechtelijke maatregel nodig zal zijn, en bedoelde zaken onder zich te houden, totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens BS zal hebben voldaan en heeft BS het recht om de gesloten overeenkomst(en), en voorzover niet uitgevoerd als ontbonden te beschouwen en volledige schadevergoeding te vorderen.

BETALINGSCONDITIES
38. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. De wederpartij is niet bevoegd op de overeengekomen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
39. De betalingstermijn in artikel 38 dient men als ‘’fatale termijn’’ aan te merken, zodat, indien de wederpartij niet binnen de, in artikel 38 gestelde, betalingstermijn voldoet, hij geacht wordt van rechtswege in verzuim te zijn door enkele overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn. BS zal onverminderd de haar toekomende rechten de wettelijke rente in rekening brengen over de achterstallige termijnen of betalingen. De rente zal worden berekend over elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldag(en).
40. De wederpartij, die het door hem verschuldigde niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan en door BS tot betaling is gesommeerd, is verplicht, indien BS de vordering uit handen heeft gegeven, ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten 15 procent van het nog door de wederpartij verschuldigde te betalen.
41. BS behoudt zich het recht voor om bij grote leveringen, zulks ter haar beoordeling, en indien bij BS gerede twijfel bestaat omtrent het vermogen van de wederpartij tot betaling, gehele of
BS Reklame bv | Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden
gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen en/of te eisen dat de wederpartij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verdere betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is BS niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht.
42. Indien de wederpartij met enige betaling achter is – ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst- dan worden alle door de wederpartij aan BS te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan BS onmiddellijk betaling daarvan vorderen. BS kan in dat geval de uitvoering van elke door BS aanvaarde order opschorten totdat, binnen een door BS te stellen termijn, betaald is, hetgeen ingevolge het bovenstaande opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaats gevonden, is BS gerechtigd alle orders van de tegenpartij te annuleren, onverminderd haar rechten op schadevergoeding.

REPARATIES EN MONTAGE
43. Reparaties en montage worden uitgevoerd tegen bij BS geldende tarieven. Het met de reparatie of montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door BS geleverde materiaal dat in de opdracht was begrepen. Voor buiten de opdracht vallende reparaties of montage is BS niet aansprakelijk.
44. Wanneer de reparaties of montage door oorzaken buiten de schuld van BS niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is BS gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen tegen de bij BS geldende tarieven.
45. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval zullen deze materialen worden vernietigd zonder dat de wederpartij op de restant waarde of op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
46. Indien BS zaken van de wederpartij onder zich heeft, is deze gerechtigd die zaken onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die BS besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van de wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

RECLAME, GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
47. Reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken. De wederpartij die het geleverd niet binnen 8 dagen na ontvangst behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geachte de levering akkoord te hebben bevonden. Aan de termijn van 8 dagen zal de wederpartij niet worden gehouden, indien deze termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
48. Reclame geeft de wederpartij nimmer het recht de betalingen te weigeren dan wel op te schorten.
49. De wederpartij zal in geen geval enig aanspraak tegen BS kunnen doen gelden nadat de wederpartij een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd.
50. BS mag voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren, tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor ontstane vertraging of transportkosten voor de wederpartij grote nadelen met zich zou(den) meebrengen.
BS Reklame bv | Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden
51. BS is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, die door de wederpartij zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door BS overeenkomstig de door wederpartij goedgekeurde monsters of proeven geleverde.
52. De vergoeding door BS van de eventueel door de wederpartij geleden schade zal nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de klacht betrekking heeft.
53. BS garandeert de door haar verrichtte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf het tijdstip van het gereedkomen van de reparatie, mits de wederpartij onmiddellijk na het constateren van het gebrek reclameert en BS in de gelegenheid wordt gesteld het gebrek te verhelpen. BS garandeert enkel de gerepareerde onderdelen van de zaken. Voor diensten verricht door derden, gelden de garantiebepalingen die deze derden met BS zijn overeengekomen.
54. Gebreken welke het gevolg zijn van slijtage of ondeskundige montage door anderen dan BS verricht, vallen altijd buiten de garantie.
55. Wederpartij kan geen aanspraak maken op garantie wanneer het gerepareerde object deel uit maakt van een installatie die op zichzelf niet goed functioneert, in die zin dat het de goede werking van het gerepareerde onderdeel/object kan beïnvloeden, of indien het gerepareerde onderdeel/object onjuist in die installatie door derden is aangebracht.
56. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden, zonder voorkennis en toestemming van BS, de werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door BS verrichtte reparatie, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de absolute noodzakelijkheid tot onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en dit kan worden aangetoond aan de hand van door betrokken reparateur verstrekte gegevens. In dit laatste geval zal BS nimmer meer vergoeden dan de prijs van de door BS verrichtte reparatie.
57. Behoudens de garantieverplichtingen van BS, omschreven in deze voorwaarden is BS nimmer voor enige schade, hoe dan ook genaamd aansprakelijk. Voor andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en interest wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende zaken, of benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, het zij direct, hetzij indirect bij de wederpartij of derden veroorzaakt, acht BS zich niet schadeplichtig, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van BS.
58. Wederpartij is verplicht BS te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interest, welke voor BS mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden jegens BS ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor BS ingevolge deze voorwaarden tegenover de wederpartij niet aansprakelijk is.
RECHTEN
59. De wederpartij is gehouden BS te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen welke ten laste van BS mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen BS ter zake van schending van rechten waaronder octrooi- en auteursrecht of enig ander recht van derden, door gebruik van gegevens of modellen, welke door of vanwege de wederpartij voor de uitvoering van enig opdracht aan BS is verstrekt.
60. Het intellectueel eigendomsrecht en elk ander recht van de door BS ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s, modellen en dergelijke blijft te allen tijde aan BS voorbehouden, ook wanneer de wederpartij geen order plaatst.
61. De wederpartij zal nimmer, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, informatie verstrekken aan derden, die is afgeleid van, door of vanwege BS verstrekte informatie, en welke betrekking heeft op zaken die BS aanbiedt. Behoudens het gebruik van deze informatie
BS Reklame bv | Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden
door personeel van de wederpartij dat gebruik moet maken van de zaken en door BS verplicht is deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Bij inbreuk op het bij dit artikel bepaalde zal de wederpartij terstond een bedrag van € 2500,00 verschuldigd zijn per overtreding, onverminderd het recht van BS op volledige schadevergoeding.

GESCHILLEN
62. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
63. Alle geschillen tussen de wederpartij en BS welke niet in der minne worden geregeld, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van BS worden berecht, tenzij de wederpartij kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter.
64. Indien deze voorwaarden in meerdere talen voorhanden zijn, is de Nederlandse versie beslissend.
DEPOT
65. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevoland onder nummer 39046912.

BS Reclame bv,
Schoepenweg 59d,
8243 PX Lelystad.
E. info@bsreclame.nl | W. www.bsreclame.nl
T. 0320-260276

© 2019 - 2023 BS Reclame onder licentie van SEDU Internet